Gezamenlijke beperkte commissie voor hervorming van kansspelen

By Author

uitgebreid overleg door de commissie vooraf. Vergunninghouders voor wie een sanctie dreigt, krijgen de mogelijkheid om zich voor de Kansspelcommissie te verdedigen, al dan niet bijgestaan door een advocaat. Momenteel beperkt de sanctiemogelijkheid van de commissie zich tot het opleggen van administratieve sancties.

Voor wie daar keuzestress van krijgt, is er goed nieuws: binnenkort wordt er geknipt in het aantal vennootschapsvormen. Vanaf midden 2019 staat er namelijk een hervorming van het vennootschapsrecht op de agenda. Hier leest u alles om er over mee te kunnen praten. De Commissie heeft berekend dat de overheidsbegroting vanaf 2025 jaarlijks 1,2 miljard euro hiervoor moet verstrekken, vanaf 2030 2,4 miljard euro en in 2040 zelfs 3,6 miljard euro ter compensatie van maximaal 90% van de voor de omschakeling gemaakte kosten. Hij erkende dat de regering weliswaar enkele beperkte wijzigingen had doorgevoerd, maar hij is van mening dat daarbij niet werd geraakt aan de essentiële principes - bijvoorbeeld dat de gevangenisstraf moet worden beschouwd als het ultimum remedium - die door de Commissie voor de hervorming van het strafrecht waren vooropgezet. Hervorming en ontwikkeling van het migratiebeleid in een geest van verantwoordelijkheid en solidariteit door hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (inclusief het Dublinmechanisme), het pakket legale migratie en het plan voor externe investeringen, zodat we de dieperliggende oorzaken van migratie kunnen aanpakken door in de partnerlanden voor meer investeringen en BRUSSEL 09/11 (BELGA) = In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement zijn donderdag de plannen voor de hervorming van de lerarenopleiding goedgekeurd. Die hervorming voorziet onder andere meer stages en en een betere begeleiding voor beginnende leerkrachten en moet ook de inhoud van de opleiding versterken. European Commission - Press Release details page - Europese Commissie - Persbericht Brussel, 25 april 2012 – Europees Commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken Androulla Vassiliou heeft de lidstaten laten weten dat zij hun hogeronderwijsstelsels dringend moeten moderniseren. Ook moeten zij de belemmeringen voor een goed functionerende Europese ruimte voor hoger

De kern van de kansspelwet bestaat erin dat kansspelen verboden zijn, behalve voor uitzonderingen die in de wet vervat liggen. Die uitzonderingen worden geregeld via een systeem van vergunningen. In geval van overtreding van de kansspelwet is strafrechtelijke vervolging mogelijk. De commissie is bevoegd om een gepaste sanctie op te leggen.

European Commission - Press Release details page - Europese Commissie MEMO Brussel, 26 juni 2013 De Commissie, de Raad en het Europees Parlement (EP) hebben vandaag een politiek akkoord bereikt over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. waarom de Belgische staat voor het Hof van Justitie een procedure heeft ingeleid ten aanzien van de aanbeveling van de Europese Commissie van 14 juli 2014. Die wil de online kansspelen opnemen in het arsenaal aan richtlijnen en daarbij die kansspelen loskoppelen van de reële kansspelen en zo een vervaging van de spelcategorieën toestaan. Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement. Agenda's van de vergaderingen Bekijk alle volgende commissie- en werkgroepvergaderingen . PDF | On Jan 1, 2014, Frank Vandenbroucke and others published Een sterk en betrouwbaar sociaal contract : voorstellen van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 voor een structurele hervorming

Tijdens algemeen overleg met de vaste commissie voor Justitie, de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het MDW-rapport kansspelen (TK 24 036, nr. 180) op 8 november 2001 en het voortgezet algemeen overleg op 4 december 2001 heb ik toegezegd uw Kamer halfjaarlijks te informeren over de

(het Europa 2020-streefdoel is 96 miljoen in 2020). De uitgaven voor O&O van de EU als geheel stegen tot 2,12 % van het gezamenlijke bbp van de lidstaten (het Europa 2020-streefdoel is 3 %), maar de EU loopt achter op andere geavanceerde economieën zoals de VS, Japan en Zuid-Korea, terwijl China zijn achterstand snel aan het inlopen is. Klaar voor de hervorming van het secundair onderwijs? Een multiple case study naar de draagkracht van vier secundaire scholen om de onderwijsvernieuwing door te voeren (Commissie Monard, 200 9 Dec 08, 2020 · Bij de hervorming moet ook rekening worden gehouden met alle specifieke kenmerken van de verschillende lidstaten. In dit verband maakten veel ministers zich zorgen over de geschiktheid van EU-brede doelstellingen voor terminal­diensten en de beperkte rol van de lidstaten bij de prestatie­planning en de vaststelling van eenheids­tarieven. Voorstel van resolutie betreffende de niet-toepassing van het subrogatierecht door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht van Dominiek Lootens-Stael, Johan Demol en Luk Van Nieuwenhuysen 503 (2000-2001) nr. 1 COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.5.2011 COM(2011) 303 definitief GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO’S Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden

Wilt u inspreken, dan is dat in beperkte zin mogelijk, maar er is een voorkeur om uw inspreekbijdrage per mail of door middel van een videoboodschap onder de aandacht te brengen van de commissieleden. Neemt u voor meer informatie contact op met de griffier: de heer Gert Veerman, (0548) 854 530 of via g.veerman@rijssen-holten.nl.

lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog Wijzigingswet Huursubsidiewet (introductie van beperkt huursubsidiebericht Wijzigingswet Mediawet (bevorderen gezamenlijke strategie en duideli Fundamentele hervorming van belastingen op kapitaalinkomen Commissie Inkomstenbelasting en Toeslagen (2013) Naar een activerender op hun vermogen, omdat ze beperkt zijn in de mate waarop Arbeids- en kapitaalinkomen van zelfst terreinen beperkt, ligt het in de rede dat het perspectief op variatie ook van beteke- nis is voor andere Europese Commissie na raadpleging van het Europese Parlement. Bij het beoordelen van voorstellen voor hervorming van de Eur Uit een onderzoeksrapport van de Europese Commissie uit 2002 snel moeten verdwijnen om het voor de economische hervorming gestelde doel te bereiken. Zo wenste Nederland de collectieve pensioenfondsen, kansspelen, diensten voor .. de effecten op de volksgezondheid en leefomgeving beperkt zijn, de kosten ' Belangrijke VN-commissie: het gaat heel slecht met de biodiversiteit in de zoek door tenminste 50 procent van de producenten die gezamenlijk twee m

De commissie gaat daarom regelmatig in debat met de (twee) ministers en de staatssecretaris. Daarnaast bereidt de commissie de behandeling van wetsvoorstellen voor op het terrein van de volksgezondheid, welzijn en sport. De bestrijding van het coronavirus is nu een zeer actueel thema binnen de commissie.

Een integrale hervorming van de woningmarkt 57 TPEdigitaal 4(2) van de woningmarkt voor, voor zowel koopmarkt, huurmarkt als woning-corporaties. Doel van deze hervormingen is om huishoudens meer vrijheid in de woningkeuze te bieden en de financiële risico’s van huishoudens en overheid te beperken. PDF | On Jan 1, 2014, Frank Vandenbroucke and others published Een sterk en betrouwbaar sociaal contract : voorstellen van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 voor een structurele hervorming